Πολιτική Ποιότητας - Ελληνικό Κέντρο Καθαρισμού & Απολυμάνσεων

Πολιτική Ποιότητας

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Πολιτική Ποιότητας

Η «Μ. ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε», με αριθμό ΓΕΜΗ 134277201000 έχοντας την γνώση και την εμπειρία αναφορικά με Απεντομώσεις, Μυοκτονίες, Απολυμάνσεις, Καθαρισμοί, μπορεί και πρωτοστατεί στους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται.

Μέσα από την αρμονική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων (Διεύθυνση, Προσωπικό, Συνεργάτες, Προμηθευτές αλλά κυρίως των Πελατών του) διασφαλίζει την επιτυχημένη ολοκλήρωση του έργου του.

Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η Διοίκηση της «Μ. ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε»:

Έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015, το οποίο και εφαρμόζει σε ολόκληρη την εταιρεία και σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν επίπτωση στην ποιότητα των υπηρεσιών της και την ικανοποίηση των πελατών της.

Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών της, όπου είναι εφικτό, καθώς και την αποτελεσματικότητα των Διεργασιών της και κατ’ επέκταση ολόκληρου του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα σε εταιρικό επίπεδο, σε λειτουργικό επίπεδο Τμημάτων ή και /Διεργασιών καθώς και όσον αφορά υπηρεσίες. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς τον βαθμό επίτευξής τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας από την Διοίκηση της εταιρείας.

Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών της ώστε να παράγουν την Ποιότητα σε κάθε δραστηριότητα τους.

Παρακολουθεί, μετράει, αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και Διεργασίες, ώστε να εξασφαλίζεται η Ποιότητα.

Δεσμεύεται να τηρεί και να εφαρμόζει το σύνολο των Νομικών και Κανονιστικών απαιτήσεων.

Παρακολουθεί και ανασκοπεί συχνά, όλους τους κινδύνους και τις ευκαιρίες, καθώς και τις αλληλεπιδράσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η «Μ. ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» ευελπιστεί σε μια ευρύτερη συνεργασία καθώς αυτό που μπορεί να εγγυηθεί είναι ΠΟΙΟΤΗΤΑ σε κάθε συναλλαγή της.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Like eka.gr